top of page

​(*=corresponding author, †=Equal Contribution)​

 • DiffuRec: A Diffusion Model for Sequential Recommendation.​
  Zihao Li, Aixin Sun, Chenliang Li*
  Arxiv Preprint

 • Model-based Unbiased Learning to Rank.
  Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Dawei Yin*, Brian D Davison.
  The 16th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM'23), February 27 to March 3, 2023. [Full paper]

 • Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning.
  Yu Tian, Bofang Li, Si Chen, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu, Bo Zheng, Qian Wang, Chenliang Li*.
  The 46th Annual International ACM SIGIR Conference (SIGIR'23). July 23-27, 2023 [Full paper]

 • Towards Multi-Interest Pre-training with Sparse Capsule Network.
  Zuoli Tang, Lin Wang, Lixin Zou*, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Chenliang Li*.
  The 46th Annual International ACM SIGIR Conference (SIGIR'23). July 23-27, 2023 [Full paper]

 • Poisoning Self-supervised Learning Based Sequential Recommendations.
  Yanling Wang, Yuchen Liu, Qian Wang*, Cong Wang, Chenliang Li.
  The 46th Annual International ACM SIGIR Conference (SIGIR'23). July 23-27, 2023 [Full paper]

 • Beyond Two-Tower: Attribute Guided Representation Learning for Candidate Retrieval.
  Hongyu Shan, Qishen Zhang*, Zhongyi Liu, Guannan Zhang, Chenliang Li*.
  The Web Conference 2023 (WWW'23). Austin, Texas, USA. April 2023 [Full paper]

 • Investigating Conversational Agent Action in Legal Case Retrieval.
  Bulou Liu, Yiran Hu, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Fan Zhang, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma and Weixing Shen.
  The 45th European Conference on Information Retrieval (ECIR) 2023 [Full Paper]

 • Joint Document-Level Event Extraction via Token-Token Bidirectional Event Completed Graph.
  Qizhi Wan, Changxuan Wan, Keli Xiao, Dexi Liu, Chenliang Li, Bolong Zheng, Xiping Liu, Rong Hu.
  The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'23). July 9-14, Toronto, Canada, 2023 [Full paper]

bottom of page